กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
O6-1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
Adobe Acrobat Document O6-1-1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 898.85 KB
Adobe Acrobat Document O6-1-2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KBO6-2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ บุคคล และแผนงาน


O6-2-1 บุคลากรAdobe Acrobat Document O6-2-1-1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
Adobe Acrobat Document O6-2-1-2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.51 KB
Adobe Acrobat Document O6-2-1-3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
Adobe Acrobat Document O6-2-1-4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.02 KB
Adobe Acrobat Document O6-2-1-5 ข้อบังคุรุสภา-ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.16 KB
Adobe Acrobat Document O6-2-1-6 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
Adobe Acrobat Document O6-2-1-7 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.02 KB
Adobe Acrobat Document O6-2-1-8 ว23 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.41 KB
Adobe Acrobat Document O6-2-1-9 ว9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB

O6-2-2 พัสดุ

Adobe Acrobat Document O6-2-2-1 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.95 KB
Adobe Acrobat Document O6-2-2-2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 485.56 KB
Adobe Acrobat Document O6-2-2-3 คู่มือพัสดุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.44 MB

O6-2-3 การเงิน


Adobe Acrobat Document O6-2-3-1 ระเบียบกระทรวงการคลัง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.42 KB
Adobe Acrobat Document O6-2-3-2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.97 KB

O6-2-4 สารบรรณAdobe Acrobat Document O6-2-4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.15 MBO6-3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
Adobe Acrobat Document O6-3-1 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.57 KB
Adobe Acrobat Document O6-3-2 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.9 KB
Adobe Acrobat Document O6-3-3 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 PDPA   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 335.44 KB
Adobe Acrobat Document O6-3-4 พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 2554   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 306.2 KB
Adobe Acrobat Document O6-3-5 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2558   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.41 KB
Adobe Acrobat Document O6-3-6 พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.07 MB
Adobe Acrobat Document O6-3-7 พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม-ฉบับที่-2-2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.42 KB
Adobe Acrobat Document O6-3-8 พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.72 KB


O6-4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document O6-4-1 กฏหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.35 KB
Adobe Acrobat Document O6-4-2 กฏหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.05 KB
Adobe Acrobat Document O6-4-3 กฏหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.46 KB
Adobe Acrobat Document O6-4-4 กฏหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.3 KB
Adobe Acrobat Document O6-4-5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบโรงเรียนศรีบุณยานนท์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.83 MB