หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
 
O27-1 การประเมินวิทยฐานะ


mailO27-1-1  ว17
Adobe Acrobat Document O27-1-1 การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว17   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB

mailO27-1-2  ว21
Adobe Acrobat Document O27-1-2-1การประเมินวิทยฐานะ ว21 หลักเกณฑ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
Adobe Acrobat Document O27-1-2-2 การประเมินวิทยฐานะว21   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.54 MB
Adobe Acrobat Document O27-1-2-3 การประเมินวิทยฐานะ ว21 แก้ไขหลักเกณฑ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.22 KB
Adobe Acrobat Document O27-1-2-4 การประเมินวิทยฐานะ ว21 วฐ1-3 pdf   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 474.66 KB
mailO27-1-3  ว9
Adobe Acrobat Document O27-1-3 ว9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB


O27-2 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย


Adobe Acrobat Document O27-2 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.25 MB


O27-3 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ


Adobe Acrobat Document O27-3-1 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
Adobe Acrobat Document O27-3-2 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.6 KB


O27-4 การบรรจุและแต่งตั้ง


Adobe Acrobat Document O24-4-1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB
Adobe Acrobat Document O24-4-2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.47 KB


O27-5 แนวทางการครองตน


Adobe Acrobat Document O27-5-1ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติผิดประเวณีต่อบุคคลอื่นหรือคู่สมรสของผู้อื่น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.67 KB
Adobe Acrobat Document O27-5-2ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่นการพนัน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.77 KB
Adobe Acrobat Document O27-5-3การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.28 KB
Adobe Acrobat Document O27-5-4ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยฯ 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.74 KB
Adobe Acrobat Document O27-5-5ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.03 MB
Adobe Acrobat Document O27-5-6แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 849.08 KB