การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


 
O33-1 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม  เช่น banner กิจกรรมการเปิดโอกาสการมีส่วนรวม  <คลิก>


O33-1-2 MOU วิชาการภายนอกสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document O33-1-2-1 MOU มภร.สวนสุนันทา กับ ศรีบุณยานนท์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.29 KB
Adobe Acrobat Document O33-1-2-2 MOU สถาบันเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอนระหว่างวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ โรงเรียนศรีบุณยานนท์.pdf   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.57 KB
Adobe Acrobat Document O33-1-2-3 MOU คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กับ ศรีบุณยานนท์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.9 KB