มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
Adobe Acrobat Document O42-1 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.94 KB
Adobe Acrobat Document O42-2 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.16 KB
Adobe Acrobat Document O42-3 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.61 KB
Adobe Acrobat Document O42-4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.87 KB
Adobe Acrobat Document O42-5 ประกาศมาตรการการจบการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.23 KB
Adobe Acrobat Document O42-6 ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.09 KB