[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความน่ารู้
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
เมนู1
เมนู2
ทดสอบ
 

 


  

ความรู้เกี่ยวกับ IT
การสอบ GAT-PAT

ศุกร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2552


การสอบgat-pat

GAT PAT ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2553


เนื่องจากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยถึงการจัดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional A Aptitude Test หรือ PAT) เพื่อใช้เป็นคะแนนในการนำไปสอบระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์กลางว่า ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติว่าการสอบแอดมิชชั่นส์ปี 2553 นั้นจะใช้สัดส่วนคะแนนดังนี้

 1. องค์ประกอบในการยื่นคะแนนเข้ามาหาวิทยาลัย ปี 2553
  ทปอ. จะใช้องค์ประกอบต่อไปนี้ในการยื่น คะแนนเข้ามหาวิทยาลัย
  1) GPAX 6 ภาคเรียน 20 %
  2) O-NET (8 กลุ่มสาระ) 30 %
  3) GAT 10-50 %
  4) PAT 0-40 %

  รวม 100 %

  **หมายเหตุ
  1. GPAX คือ ผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียน รู้
  2. GAT คือ General Aptitude Test ความถนัดทั่วไป
  3. PAT คือ Professional Aptitude Test ความถนัดเฉพาะ วิชาชีพ
 2. รายละเอียดเกี่ยว กับ GAT
  1. เนื้อหา
       - การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ ปัญหา(ทาง คณิตศาสตร์) 50%
       - การสื่อสารด้วยภาษา อังกฤษ 50%

  2. ลักษณะข้อสอบ GAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย
       - คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
       - ข้อสอบ เน้น Content Free และ Fair
       - เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก
       - มีการออกข้อสอบเก็บไว้เป็นคลังข้อ สอบ 

  3. สอบปีละหลายครั้ง
       - คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด (จะสอบ ตั้งแต่ม. 4 ก็ได้)
 3. รายละเอียดเกี่ยว กับ PAT
  1. PAT มี 6 ชุด คือ
  PAT 1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์
  เนื้อหา เช่น Algebra, Probability and Statistics, Conversion,Geometry, Trigonometry,Calculus ฯลฯ

  ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Calculation skills, Quantitative Reasoning, Math Reading Skills

  PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
  เนื้อหา ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, Earth Sciences, environment, ICT ฯลฯ

  ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Sciences Reading Ability,Science Problem Solving Ability ฯลฯ

  PAT 3 วัดศักยภาพทางวิศวกรรม ศาสตร์
  เนื้อหา เช่น Engineering Mathematics, EngineeringSciences,Life Sciences, IT ฯลฯ

  ลักษณะข้อสอบ Engineering Aptitude i.e. Multidimensional Perceptual Ability, Calculation Skills, Engineering Reading Ability, Engineering Problem Solving Ability

  PAT 4 วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
  เนื้อหา เช่น Architectural Math and Science ฯลฯ

  ลักษณะข้อสอบ Space Relations, Multidimensional Perceptual Ability, Architectural Problem Solving Ability ฯลฯ

  PAT 5 วัดศักยภาพทาง ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
  เนื้อหา ความรู้ในเนื้อหาภาษา ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม วิทยา มานุษยวิทยา สุขศึกษา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

  ลักษณะข้อสอบ ครุ ศึกษา (Pedagogy), ทักษะการอ่าน (Reading Skills),ความรู้ทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษาของประเทศไทย การแก้ปัญหาที่เกิดจากนัก เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ฯลฯ

  PAT 6 วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์
  เนื้อหา เช่น ทฤษฎีศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ความรู้ทั่วไปทาง ศิลป์ ฯลฯ

  ลักษณะข้อสอบ ความคิดสร้าง สรรค์ ฯลฯ


  "อย่างไรก็ตาม มีข้อเรียกร้องจากสมาคมฝรั่งเศสที่เสนอขอให้ ทปอ.จัดสอบเรื่องภาษาที่ 2 ด้วย ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และญี่ปุ่น เพื่อเป็นการวัดคุณภาพของเด็ก โดยจะขอให้เพิ่มเป็น PAT 7 และย่อยลงไปเป็น 7.1 , 7.2 ตามลำดับ แต่ ทปอ.เสนอว่าให้ทางสมาคมจัดสอบล่วงหน้าก่อนได้และให้กำหนดในเงื่อนไขแอดมิชชั่นว่าผู้ที่จะสอบในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาเหล่านี้จะต้องผ่านการสอนวัดความรู้ด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีการมาเพิ่มเป็น PAT 7 สทศ.ก็ต้องมาทำการทบทวน PAT ทั้ง 6 ใหม่ ซึ่งก็จะยุ่งยากอีก"ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวและว่า สำหรับข้อสอบ PAT นั้นได้เชิญอาจารย์ทีเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาเป็นผู้ออกข้อสอบ โดย สทศ.จะอธิบายความต้องการ วัตถุประสงค์การออกให้ทราบ และเมื่ออาจารย์ออกข้อสอบเสร็จแล้วก้จะนำเข้าคลังข้อสอบในรอบแรกก่อนนำมาเข้ากระบวนการกลั่นกรองเพื่อเข้าคลังข้อสอบของ สทศ. ใหม่อีกครั้ง

  2.
  ลักษณะข้อสอบ PAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย
  - คะแนนเต็มชุดละ 200 คะแนน เวลาสอบชุดละ 2 ชั่วโมง
  - เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก
  - มีการออกข้อสอบเก็บไว้ในคลังข้อ สอบ

  3. การจัดสอบ จะจัดสอบเมื่อนักเรียนอยู่ชั้น ม.6 โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง
  - คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่ สุด


ขณะนี้ ทปอ.ได้มอบหมายให้ สทศ.เป็นผู้จัดสอบ GAT และ PAT ซึ่งในส่วนของ GAT มีการทดลองรูปแบบการสอบแล้ว โดยจะใช้การสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 300 คะแนน โดยนักเรียนสามารถสอบได้ 2-3 ครั้ง และเลือกคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดไปใช้ โดยคะแนนจะเก็บไว้ได้ 2 ปี แต่เด็กต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบเอง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มสอบได้ประมาณเดือนตุลาคม 2551 หรืออาจต้นปี 2552 เพื่อให้ใช้ทันแอดมิชชั่นปี 2553


“สทศ.ต้องเตรียมเรื่องการออกข้อสอบ โดยได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยมาช่วยออกข้อสอบให้ นอกจากนี้ สทศ. ยังจะจัดสอบ B-NET ซึ่งเป็นแบบทดสอบความรู้ 5 ภาคเรียนของ ม.ปลาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการรับตรง ซึ่งการที่ สทศ. ต้องจัดสอบ B-NET เพราะไม่ต้องการให้เด็กวิ่งรอกสอบหลายที่” ผอ.สทศ. กล่าว.

ที่มา : เดลินิวส์ , สยามรัฐเข้าชม : 26995


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      เคล็ดลับการทำข้อสอบ 4 / ก.ย. / 2552
      การสอบ GAT-PAT 4 / ก.ย. / 2552
      ความฉลาดทางอารมณ์ 1 / ก.ย. / 2552


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 15:00:55
GLT10a01peng20
Replica Handbags
Replica Louis Vuitton
Replica Watches
replica watches
Wholesale Replica Handbags
replicat tiffany
tiffany jewelry
replica scarf
Burberry scarves
Hermes scarves
Gucci handbags
Louis Vuitton handbags
replica designer handbags
Alexander Wang
Prada Handbags
Hermes handbags
Bottega Veneta Handbags
Burberry Handbags
Dior Handbags
Fianl Sales Handbags
Marni Handbags
Fendi handbags
Miu Miu handbags
Balenciaga handbags
Jimmy Choo,Jimmy Choo handbgs
Chloe handbags
Lancel hhandbags
Loewe handbags
Thomas Wylde handbags
Valentino handbags
Versace handbags
Replica Belts
replica Hermes Belts

adidas shoes, air jordans
Wholesale nike shoes, adidas shoes Blogs
air jordans, jordan fusions
air jordans, jordan fusions
jordan fusions,Chanel Shoes
Chanel Shoes, Christian Louboutin Shoes
Replica Fashion Handbags Blogs
Christian Louboutin Shoes, Manolo Blahnik Shoes
Manolo Blahnik Shoes, Shoe Trends
This week in shoes, spring 21 shoes
โดย : ljp81270003@gmail.com    ไอพี : 113.96.98.34

ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 15:01:22
You will become more and more beautiful when wearing
tiffanyand
ed hardy jeansand
ed hardy clothingand
Designer wedding dressesand
ed hardy clothingand
pandora beadsand
ed hardyand
Wedding dressesand
paulsmithand
football jersey.
so you are doomed to be the NO.1 in any game.โดย : 317606271@qq.com    ไอพี : 61.190.27.42

ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 15:05:04
Nike Air Max
Air Max shoes
Michael Jackson Memorial
Wildwood Free Trail 90
Nike Revaderchi
Nike Air Tailwind
Nike Free Woven 5.0 ND
Air Stabb
Nike Air Rejuven8
Air Max Plus
Air Max 360 II 2
Nike Air Zoom Talache 1
Air Max 360
Air Trainer Huarache
360 One Time Only Pack
Air Max 180+
Air 180
Air Max 95 Zen
Air Insurgent
Trainer Max 94
Air Max 180 II 2
Air Max 93
Air Max 180 TR+
Air Max Misc
Air Tailwind
Air Tuned Max
Air B Huarache
Air Max Deluxe
Air Max Solas
Air Max 90
Air Max 1
Air Max 95
Nike Air Structure Triax 91
Air Max 97
Air Max Light
Air Classic BW
Air Max LTD
Air Max Terra Ninety
Air Max Wright
Air Burst
Air Max 04
Air Zoom Spiridon
Air Tuned Sirocco
Air Max LTD Trainer
Impax Run 2
Air Max 96
Vintage Air Max
Air Huarache Burst
Air Max 03
Zoom Moire+
Nike Air Max TL 2.5
AIR MAX LTD2
AIR MAX LTD WOMEN
AIR MAX LTD2 WOMEN
AIR MAX 90 WOMEN
AIR MAX 89
AIR MAX TN
AIR MAX TN10
AIR MAX TN SPECIAL
โดย : wsm315619@163.com    ไอพี : 59.58.175.182

ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 17:37:10
Rolex
Cartier bracelets
fake burberry
black leather shoulder bags
quilted totes
Rubber Band Series
cartier knockoffs
Louis Vuitton Bracelet
IWC replica watches
fake Epi Leather
Diamond Watches
new arrivals
large canvas
replica Jaeger LeCoultre watches
replica hermes handbags
replica louis vuitton luggage
Chanel Earrings
Chanel Keychain
Hermes Ring
hermes kelly bags
โดย : gre    ไอพี : 119.130.229.160

ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 15:52:39
nike jordan
nike jordan shoes
air jordan
air jordan shoes
jordan shoesAir Jordan 1
Michael Jackson Memorial
Air Jordan 2
Air Jordan 3
Air Jordan 4
Air Jordan 5
Air Jordan 6
Air Jordan 7
Air Jordan 8
Air Jordan 9
Air Jordan 10
Air Jordan 11
Air Jordan 12
Air Jordan 13
Air Jordan 14
Air Jordan 15
Air Jordan 16
Air Jordan 17
Air Jordan 18
Air Jordan 19
Air Jordan 20
Air Jordan 21
Air Jordan 22
Air Jordan 23
Air Jordan melo 1.5
Air Jordan 2.5
Air Jordan 3.5
Air Jordan 6 ring
Air Jordan 10.5
Air Jordan 2009
air jordan 6 rings
air jordan countdown packs
air jordan dub zeros
air jordan fusion 12
air jordan fusion 20
air jordan fusion 3
air jordan fusion 5
air jordan fusion 6
air jordan kids
air jordan spizikes
air jordan womensAir Jordan Blase Mid
Air Jordan L'Style One
Air Jordan Team
โดย : chenlin88997@163.com    ไอพี : 59.58.175.182

ความคิดเห็นที่ 6
เสาร์ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 เวลา 09:11:23
nfl replica Jerseys
New York Giants Jersey
New York Jets Jersey
Ahmad Bradshaw Jerseys
Brandon Jacobs Jerseys
Danny Clark Jerseys
Eli Manning Jerseys
Hakeem Nicks Jerseys
Justin Tuck Jerseys
Kevin Boss Jerseys
Lawrence Taylor Jerseys
Mark Bavaro Jerseys
Michael Strahan Jerseys
Osi Umenyiora Jerseys
Phil Simms Jerseys
Plaxico Burress Jerseys
Bart Scott Jerseys
Darrelle Revis Jerseys
Dustin Keller Jerseys
Dwight Lowery Jerseys
โดย : xifan80231@126.com    ไอพี : 59.58.175.150

ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 เวลา 09:13:22
nfl apparel
Arizona Cardinals Jersey
Atlanta Falcons Jersey
Anquan Boldin jerseys
Chris Wells jerseys
Karlos Dansby jerseys
Kurt Warner jerseys
Larry Fitzgerald jerseys
Matt Leinart jerseys
Jamaal Anderson jerseys
Matt Ryan jerseys
Michael Turner jerseys
Roddy White jerseys
Tony Gonzalez jerseys
Ed Reed jerseys
Haloti Ngata jerseys
Joe Flacco jerseys
LeRon McClain jerseys
Michael Oher jerseys
Ray Lewis jerseys
โดย : zasdf0605@126.com    ไอพี : 59.58.175.150

ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 เวลา 12:15:05
nfl football Jerseys
San Diego Chargers Jersey
Pittsburgh Steelers JerseyEvander Hood Jerseys
Franco Harris Jerseys
Heath Miller Jerseys
Hines Ward Jerseys
Ike Taylor Jerseys
Jack Lambert Jerseys
James Farrior Jerseys
James Harrison Jerseys
Jeff Reed Jerseys
Jerome Bettis Jerseys
Joe Greene Jerseys
Kevin Greene Jerseys
LaMarr Woodley Jerseys
Lawrence Timmons Jerseys
Limas Sweed Jerseys
Lynn Swann Jerseys
Mike Wallace Jerseys
โดย : fafda@126.com    ไอพี : 59.58.175.150

ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 เวลา 13:16:44
ck underwear
Calvin klein
underwear
Calvin klein
Calvin klein
ck underwear
calvin klein underwear
Shanghai massage
Beijing massage
Beijing massage
Beijing massage
Beijing massage
Beijing massage
Beijing massage
Beijing massage
Shanghai massage
Beijing massage
Beijing massage
ck underwear
ck underwear
ck underwear
ck underwear
ck underwear
ck underwear
beijing massage
beijing escort
massage beijing
beijing body massage
beijing oil massage
massage in beijing
beijing escort
beijing massage
beijing escort
massage beijing
beijing body massage
beijing oil massage
massage in beijing
beijing massage
SEO
shenzhen escort
escort shenzhen
escort in shenzhen
escort service shenzhen
escort girl shenzhen
escort girls shenzhen
escorts shenzhen
female escort in shenzhen
shenzhen escort center
shenzhen escort place
xiamen massage
massage xiamen
massage in xiamen
xiamen escort
escort xiamen
escort in xiamen
beijing escort
escort beijing
escort in beijing
escort service beijing
escort girl beijing
escort girls beijing
escorts beijing
female escort in beijing
beijing escort center
beijing escort place
qingdao massage
massage qingdao
massage in qingdao
qingdao escort
escort qingdao
escort in qingdao
wenzhou massage
massage wenzhou
massage in wenzhou
wenzhou escort
escort wenzhou
escort in wenzhou
qingdao massage
massage qingdao
massage in qingdao
qingdao escort
escort qingdao
escort in qingdao
dalian massage
massage dalian
massage in dalian
dalian escort
escort dalian
escort in dalian
chongqing massage
massage chongqing
massage in chongqing
chongqing escort
escort chongqing
escort in chongqing
suzhou massage
massage in suzhou
massage suzhou
suzhou escort
suzhou body massage
suzhou oil massage
ningbo massage
massage in ningbo
massage ningbo
ningbo escort
ningbo body massage
ningbo oil massage
gphytlht
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Shanghai massage
Calvin klein
Calvin klein
Calvin klein
Calvin klein
Calvin klein
Calvin klein
Calvin klein
Calvin klein
Calvin klein
Calvin klein
underwear
underwear
underwear
underwear
underwear
underwear
underwear
underwear
underwear
underwear
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
beijing escort
gphytlht
โดย : ck underwear    ไอพี : 222.71.77.209

ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 13:42:38
Nice Blog! It is very excellent! By the way, there are cheap nike shox shoes, and nike dunk sb shoes
โดย : poljames@hotmail.com    ไอพี : 67.43.150.35

ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14:35:58

Wholesale Jacksonville Jaguars Jersey
Wholesale Tennessee Titans Jersey
Wholesale Pittsburgh Steelers Jersey
Wholesale Jeff Reed Jersey
Wholesale Jerome Bettis Jersey
Wholesale Joe Greene Jersey
Wholesale Kevin Greene Jersey
Wholesale LaMarr Woodley Jersey
Wholesale Lawrence Timmons Jersey
Wholesale Limas Sweed Jersey
Wholesale Lynn Swann Jersey
Wholesale Mike Wallace Jersey
Wholesale Obama Jersey
Wholesale Rashard Mendenhall Jersey
Wholesale Santonio Holmes Jersey
Wholesale Six Time Super Bowl Jersey
Wholesale Steelers Woman Jersey
Wholesale Terry Bradshaw Jersey
Wholesale Troy Polamalu Jersey
Wholesale Willie Parker Jersey
Wholesale Albert Haynesworth Jerseyโดย : yangyongliang01@126.com    ไอพี : 59.58.175.150

ความคิดเห็นที่ 12
เสาร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 08:57:40
Calvin klein

Calvin klein


underwear


Calvin klein


Calvin klein


ck underwear


calvin klein underwear


SEO

beijing escort


klyjkfj
โดย : Calvin klein    ไอพี : 66.79.164.110

ความคิดเห็นที่ 13
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 18:07:46
Calvin klein

Calvin klein


underwear


Calvin klein


Calvin klein


ck underwear


calvin klein underwear


SEO

beijing escort


htgjhyy
โดย : Calvin klein    ไอพี : 222.66.6.118

ความคิดเห็นที่ 14
เสาร์ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 18:28:50
Calvin klein

Calvin klein


underwear
Calvin klein
rsyrtoip
โดย : Calvin klein    ไอพี : 218.81.156.250

ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 13:51:14


patterns.The more you tailor wedding pieces the more skill wedding dresses 2010you will develop with a needle; Eventually you can increase your price as you gain more experience, and eventually you may becomeplus size wedding dresses_c235]modest wedding dresses[/url] a well known designer; As anything,short wedding dresses becoming known for something means investing your time and effort into your skill.Always make sure you keep the leftoverbeach wedding dresses
fabrics, notions and materials from past projects on hand; There may be another vintage wedding dresses
you work on later that is similar so it will save you time and money searching for sexy wedding dresses materials.It is common these days to see wedding Simple Wedding Dresses
with straps or just sleeveless; There are Casual Wedding Dresses many women who are not comfortable showing a large expanse of back or having their upper designer wedding dresses on display.; Many women who wear plus size clothing in particularProm Dresses are not interested in showing a lot of skin.There are many wedding Cheap Prom Dress out there and they have very different sleeveProm Dresses 2010
; You can find a wedding dress with a fullProm Dress length sleeve, one that goes mid-forearm, to theProm Dresses 2010 elbow, cap sleeve that covers the shoulder but Cheap Prom Dresses
shortly after, or instead of purchasing a wedding Plus Size Prom Dresses with sleeves you can invest in a Short Prom Dresses shrug or coat that covers yourVintage Prom Dresses.If you buy a wedding Sexy Prom Dresses
with a long sleeve you can have different styles with the Simple Prom Dresses; You can have a sleeve constructed only of lace, or it can have part lace and part satin/silk or other material the entire Designer Prom Dresses is made of.; You can even incorporate a long sleeveQuinceanera Dresses to run over your wrist, or have part of it on the back of your hand and connected to your middle finger.CapQuinceanera Dresses
are always very cute.; They hide the shoulder and what most of us refer to as flabby arms.; You still generally have to ensure your armpits are in good condition because with a cap sleeve there is no guarantee how much people can see when you lift your arm; Cap Quinceanera Dresses are generally made form the same material as the dress.<br>
โดย : leng497771493@qq.com    ไอพี : 208.110.94.71

ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 15:19:15
Dentures are expensive. And the health insurance will pay only a fixed subsidy to standard care - regardless of whether a missing tooth is replaced by a simple bridge or an expensive implant. "Teeth are one of the most requested supplementary policies," says Kai Bird, will be better from the consumer Nordrhein-Westfalen.Und providers.Financial test examined 110 deals for the current issue and comes to very positive results.wow goldwow gold Eighteen months after the last test, the number of insurance companies has increased with very good performances from three to 16wow goldwow gold. Anyone who wishes to enter into a tooth endorsement comes, yet can not help but prices and tariffs to studieren buy wow goldcomprar wow oro.Die most tariffs are pure dental rates, they differ between simple and special dentures. Bridges,acheter wow goldwow gold kaufen crowns and dentures are standard. Implants and ceramic crowns are not covered by all. Depending on the policy can grant up to cheap wow goldworld of warcraft gold 90 percent. Beneficiaries should make sure that the total cost at least provide half werden wow goldbuy wow gold.Wer wants not only to tooth loss, financial aid, but also for tooth preservation,world of warcraft goldaion kinah which should focus on so-called tooth preservation and convenience charges. For root canals hurt twice,buy wow goldcheap wow gold if not the insurance does not pay. Even tooth cleaning is often subsidized. While you get clean dentures rates from seven per month, there is comfort rates from around 20 euros wow power levelingwow powerleveling graded by age and gender. The younger climb aboard the cheaper you get the protection, it costs more for women than men wow cd keywow time card. Whether price and performance be proportionate, it must examine each. "Older people need to consider whether aion kinahbuy aion kinahcheap aion kinah they offer no more private something on the side", says health expert Vogel.
โดย : jackier    ไอพี : 119.6.68.166

ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 16:08:39
People's understanding of the watches
has not only a matter of time, and miu
the pursuit of its external fashion replica iwc watches
. Quiet elegance, the lovely cartoon, ethnic characteristics
replica omega
has become miu handbag
indispensable to many people in the decorations miu miu bags
. Lifelike character modeling replica iwc
with full figures on the wall for hours quietly flowing. Now the
buy omega style is very large, but not each
Audemars Piguet Charleston Watches can suit their home. Many people like to round the

replica audemars piguet
, round wall Audemars Piguet Edward Piguet Watches
, and in fact not easily match. Because the
Audemars Piguet Royal Oak Watches
has been moving around, and round it gives people a strong sense of movement and family dynamic too, gives no sense of

security. In the choice of IWC Aquatimer Watches
, be careful not to select too fancy color screen, digital and cover your pointer, so that
Omega

DeVille Watches

want to see the time, it is likely to cause trouble. Omega Constellation Watches
on the placing of a general non-background wall, the wall after the sofa, turned easy to see
miu miu wallet
, nor will it affect the normal line of sight. Look Omega Constellation My Choice Watches
pleasing to the Omega Constellation Double Eagle Watches
eye level miu miu leather bag
on the line, but if Omega Seamaster Planet Ocean Watches
the wall miu miu handbags
has shelves, shelf IWC Portuguese Watches than the best high, not to block line of sight shelf
โดย : watches    ไอพี : 219.135.161.5

ความคิดเห็นที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 20:35:45
we sale cheap air max shoesdiscount and nike max shoesdiscount and nike air max free shipping to you! air max 87 discount nike air zenyth discount air max lebron discount cheap nba shoes discount air max 2 discount air max 89 discount air max 90 discount air max 91 discount nike air max bw discount air max 95 discount air max 97 discount air max 180 discount air max 360 discount air max 2003 discount air max 2009 discount nike air max 2009 discount air max 2010 discount nike air max 2010 discount air max ltd discount air max tn discount air max tailwind discount womens air max 1 discount womens air max 90 discount womens air max 95 discount womens air max 360 discount womens air max 2009 discount womens air max 2010 we sale cheap mbt shoes and mbt footwear and mbt sale free shipping to you!mbt shoes sale nike shox shoes mbt uk 2010 mbt shoes mbt chapa shoesmbt lami shoes mbt walk shoes mbt sport shoes mbt tataga shoes men mbt chapa shoes men mbt walk mbt tembea nike shox dream nike shox monster shox monster nike nike shox nz shox nz nikenike shox nz 2 shox nz 2 nike nike shox oz shox oz nike nike shox r2 shox r2 nike nike shox r3 shox r3 nike nike shox r4 shox r4 nike nike shox r5 shox r5 nike nike shox r6 shox r6 nike nike shox tl 1 shox tl 1 nike nike shox tl 3 shox tl 3 nike nike shox shoes nike shox shoes sale nike shox sale nike shox buy tory burch shoes cheap tory burch tory burch flats tory burch heel shoes tory burch sandals tory burch slipper<nike shox dream nike dream shox nike shox monster nike monster shox nike shox nz nike nz shox nike shox nz 2 nike shox oz nike oz shox nike shox r2 nike r2 shox nike shox r3 nike r3 shox nike shox r4 nike r4 shox r4 shox nike nike r5 shox nike shox r5 nike shox r6 nike r6 shox nike shox tl1 nike shox tl3 nike lebron 7 shoes nike lebron james shoes nike air max lebron nike lebron vii ps nike lebron james vii nike air max lebron vii nike air max lebron 7 nike lebron james 7 nike lebron james vii nike lebron vii ps nike lebron 7 ps
โดย : sharingone22@yahoo.cn    ไอพี : 110.82.140.230

ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 12:50:29
Stainless Steel Pipe, Stainless Steel Tube, carbon steel pipe, carbon steel tube, welded steel pipe, welded steel tube, ERW carbon steel pipe, ERW steel pipe, ERW pipe, Stainless Steel Pipe, Stainless Steel Tube, carbon steel pipe, carbon steel pipe, carbon steel tube, carbon steel tube,
โดย : dasd@yahoo.com    ไอพี : 122.193.88.174

ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 13:31:39
guyhgsw
mac cosmetics
Calvin klein
underwear
ck underwear
calvin klein underwear
mac cosmetics
โดย : guyhgsw    ไอพี : 218.79.196.85

ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 14:21:34
guyhgsw
mac cosmetics
Calvin klein
underwear
ck underwear
calvin klein underwear
mac cosmetics
โดย : guyhgsw    ไอพี : 218.79.196.85

ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 08:41:18
Louis Vuitton handbags
Louis Vuitton shoes
Louis Vuitton wallets
Christian louboutin boots
christian louboutin
christian louboutin discount
louis vuitton handbags
louis vuitton wallet
louis vuitton purse
louis vuitton bags
Hermes Handbags
Hermes Wallets
Hermes Scarves xfszyychi
โดย : cfsdfd@163.com    ไอพี : 219.136.170.203

ความคิดเห็นที่ 23
ศุกร์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 13:49:07
vxhsvxsgg
mac cosmetics
Calvin klein
underwear
ck underwear
calvin klein underwear
mac cosmetics
โดย : vxhsvxsgg    ไอพี : 218.79.196.85

ความคิดเห็นที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 15:34:09
Milwaukee Brewers Jersey
New York Mets Jersey
Los Angeles Lakers Jersey
pittsburgh steelers jersey
denver broncos jersey
indianapolis colts jersey
โดย : zhangshiming02@126.com    ไอพี : 112.111.175.238

ความคิดเห็นที่ 25
อังคาร ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 10:44:28
bhusgdsagd
mac cosmetics
Calvin klein
underwear
ck underwear
calvin klein underwear
mac cosmetics
โดย : bhusgdsagd    ไอพี : 222.66.6.118

ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เวลา 00:02:42
ดีมากเรย !!
มีความรู้ดีเยี่ยม
โดย : nunilove2008@hotmail.com    ไอพี : 124.121.49.239

ความคิดเห็นที่ 27
อังคาร ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เวลา 19:56:50
แกทปีนี้ พาสเสจเยอะมากTT
โดย : Aye    ไอพี : 124.121.59.226

ความคิดเห็นที่ 28
เสาร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 เวลา 16:51:45
ไม่อีพเดทเลยอะ
โดย : ww    ไอพี : 115.87.7.175ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ mocyc@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี