[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความน่ารู้
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
ครูณัฏฐนันท์
เมนู2
ทดสอบ
 

 

 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทปอ.สรุปองค์ประกอบ \"แอดมิชชั่น 54\"

จันทร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552


 

เตรียมนำขึ้นเว็บไซต์ สทศ.ประชาพิจารณ์ ถามความเห็น 4 กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย.เป็นต้นไป โดยจะถามความเห็นต่างๆ อาทิ องค์ประกอบหรือค่าน้ำหนักปีการศึกษา 2553 ...

รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่ม ของที่ประชุมอธิการบดีแห่ง ประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ.ได้จัดทำข้อสรุป องค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่จะใช้ในการสอบคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2554 เป็นต้น โดยจะมีการนำขึ้นเว็บไซต์ www.niets.or.th ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย.เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแบบสำรวจความคิดเห็นที่จะนำลงเว็บไซต์นั้น จะมีทั้งหมด 4 หน้า โดยหน้าแรกจะอธิบายถึงวิธีการแสดงความคิดเห็น โดยผู้ตอบแบบสำรวจนี้ จะมุ่งสอบถามบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเรียน ม.4-6, ครูโรงเรียน อาจารย์มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, ประชาชน โดยจะถามความเห็นต่างๆ อาทิ องค์ประกอบหรือค่าน้ำหนักปีการศึกษา 2553, การแยก PAT2 วิทยาศาสตร์ออกเป็น PAT 2.1 เคมี, PAT 2.2 ฟิสิกส์, PAT 2.3 ชีววิทยา, การสอบ GAT/PAT ควรลดเหลือ 2 ครั้ง, จัดสอบเฉพาะนักเรียน ม.6 เท่านั้น, เก็บคะแนนไว้ 2 ปีนับจากวันสอบ, คงเวลาสอบ GAT ไว้ 3 ชั่วโมง ส่วน PAT เหลือ 2 ชั่วโมง, คะแนนสูงสุดควรพิจารณาจากคะแนนดิบหรือคะแนนมาตรฐาน  ซึ่งแปลงจากคะแนนดิบ เพื่อให้อยู่ในสเกลเดียวกัน จากนั้น เป็นการแจกแจงรายละเอียดองค์ประกอบของแต่ละกลุ่มสาขา รวม 9 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ 1.1 คณะทันแพทย์ศาสตร์/ พยาบาลศาสตร์ GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 30%, PAT 2=20% 1.2 เภสัชศาสตร์ GPAX 10%, O-NET 20%, GAT 20%, PAT 2=50% 1.3 สัตวแพทย์ GPAX 10%, O-NET 30%, GAT 20%, PAT 2.1=10%, PAT 2.2=20%, PAT 2.3=10% 1.4 สหเวชศาสตร์ (เทคนิคการแพทย์/ กายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด) GPAX 10%, O-NET 20%, GAT 10%, PAT 1=15%, PAT 2.1=15%, PAT 2.2=15%, PAT 2.3=15% 1.5 สาธารณสุขศาสตร์ GPAX 10%, O-NET 30%, GAT 20%, PAT 1=10%, PAT 2.1=10%, PAT 2.2=10%, PAT 2.3=10% 1.6 วิทยาศาสตร์การกีฬา GPAX 10%, O-NET 30%, GAT 20%, PAT 1=10%, PAT 2=30%

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 2.1 วิทยาศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีสารสนเทศ GPAX 10%, O-NET 20%, GAT 10%, PAT 1=15%, PAT 2.1=15%, PAT 2.2=15%, PAT 2.3=15%

3. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ GPAX 10%, O-NET 10%, GAT 20%, PAT 1=20%, PAT 2=40% 4. กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 10%, PAT 4=40% 5. กลุ่มเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 10%, PAT 1=10%, PAT 2=30% 6.1 กลุ่มบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี ท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศาสตร์ GPAX 10%, O-NET 40%, GAT 30%, PAT 1=20% 6.2 ท่องเที่ยวและโรงแรม GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 50%

7. กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/พลศึกษาและสุขศึกษา GPAX 10%, O-NET 30%, GAT 20%, PAT 5=40% 8.กลุ่มศิลปกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์ และศิลปะประยุกต์ GPAX 20%, O-NET 20%, GAT 10%, PAT 6=50% 9.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์ GPAX 20%, O-NET 20%, GAT 40%, PAT 1=20% รูปแบบที่ 2 พื้นฐานศิลปกรรมศาสตร์ 2.1 GPAX 20%, O-NET 20%, GAT 60% 2.2 GPAX 20%, O-NET 20%, GAT 40%, PAT 7=20%.เข้าชม : 2646


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      อบรม โดย ครูรัชนีวรรณ 16 / ต.ค. / 2555
      การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครูในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 16 / ต.ค. / 2555
      เนื้อหา ข้อสอบ O-net คณิตศาสตร์ ม.6 26 / ส.ค. / 2555
      การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคม 1 / ก.ย. / 2552
      ทปอ.สรุปองค์ประกอบ \"แอดมิชชั่น 54\" 31 / ส.ค. / 2552


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี