[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  แหล่งเรียนรู้ครูสมจิตร
  แหล่งเรียนรู้ครูจันทนา
  แหล่งเรียนรู้ครูจงกล
  แหล่งเรียนรู้ครูนพภา
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท
ผลงานครู
 

 


  

  

31 / ส.ค. / 2555 : ทั่วไป
เรียนภาษไทยอย่างไรให้เก่ง เกรด4.00 รออยู่
รู้แล้วจะรักวิชาภาษาไทย
9 / ส.ค. / 2555 : ทั่วไป
นิทานพื้นบ้าน ศรีธนญชัย
นิทานพื้นบ้านไทยที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง และให้ข้อคิดต่างๆ
2 / ส.ค. / 2555 : แหล่งเรียนรู้ ม.๖
ครูสมจิตรเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน
เสริมความรู้บทเรียนวรรณคดี \"ขุนช้างถวายฎีกา\"
1 / มิ.ย. / 2555 : สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท-ภูมิปัญญา
ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท ตอนที่๒ ภูมิตำนาน: สระบุรี
ตำนานสถานตั้งแต่ท่าเรือ-พระพุทธบาท
31 / พ.ค. / 2555 : สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท-ภูมิปัญญา
ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท ๒ ภูมิปัญญา: การเล่นดอกไม้เพลิง
การเล่นดอกไม้เพลิงในงานพระบาทจากนิราศของสุนทรภู่
31 / พ.ค. / 2555 : สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท-ภูมิปัญญา
ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท ตอน ๒ ภูมิปัญญา: พืชสมุนไพร
พืชสมุนไพรในงานพระบาทตามนิราศสุนทรภู่
25 / พ.ค. / 2555 : สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท-ภูมิปัญญา
ตลาดขวัญ-เมืองนนทบุรี
ท้องถิ่นของเราเมืองนนทบุรี
25 / พ.ค. / 2555 : สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท-ภูมิปัญญา
วัดท้ายเมือง ศรีบุณยานนท์
ประวัติโรงเรียนศรีบุณยานนท์
26 / ก.พ. / 2555 : สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: สื่อเสริมความรู้เรื่อง สามก๊ก
แนะนำตัวละครในสามก๊ก: กวนอู
ครูสมจิตรแนะนำตัวละครในสามก๊ก: กวนอู
18 / ก.พ. / 2555 : สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: สื่อเสริมความรู้เรื่อง สามก๊ก
ก๊กซุนกวน
ก๊กซุนกวน
27 / ธ.ค. / 2554 : สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: สื่อเสริมความรู้เรื่อง สามก๊ก
ก๊กโจโฉ
ความสัมพันธ์ของสามก๊ก: ก๊กโจโฉ
27 / ธ.ค. / 2554 : สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: สื่อเสริมความรู้เรื่อง สามก๊ก
ก๊กเล่าปี่
ความสัมพันธ์ของสามก๊ก:ก๊กเล่าปี่
7 / ก.ย. / 2554 : เฉลยแบบฝึก ม.๖
เฉลยแบบฝึกไตรภูมิพระร่วง
ไตรภูมิพระร่วง ชั้น ม. ๖
7 / ก.ย. / 2554 : เฉลยแบบฝึก ม.๖
เฉลยแบบฝึกขุนช้างขุนแผน
แบบฝึก้รื่องขุนช้างขุนแผน
28 / มิ.ย. / 2554 : สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: สื่อการสอนบูรณาการ: กาพย์เห่เรือ
กาพเห่เรือ ชมปลา: เพียนทอง-ผ้าตาด
t.somjit@hotmail.com
19 / มิ.ย. / 2554 : สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท-ภูมิปัญญา
ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท -ตำนานสถานที่ ๒.ปทุมธานี-อยุธยา
t.somjit@hotmail.com
19 / มิ.ย. / 2554 : สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท-ภูมิปัญญา
ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท - ตำนานสถานที่ ๑. กรุงเทพฯ-นนท์
t.somjit@hotmail.com
12 / มิ.ย. / 2554 : สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท-สุนทรภู่
ครูสมจิตร : ๓.๒ ผลงานของสุนทรภู่: ๓.ผลงานอื่น สุภาษิต...
t.somjit@hotmail.com
12 / มิ.ย. / 2554 : สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท-สุนทรภู่
ครูสมจิตร : ๓.๒ ผลงานของสุนทรภู่: ๒.ผลงานนิทานนิยาย
t.somjit@hotmail.com
12 / มิ.ย. / 2554 : สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท-สุนทรภู่
ครูสมจิตร : ๓.๒ ผลงานของสุนทรภู่: ๑.นิราศ ๙ เรื่อง
t.somjit@hotmail.com

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี