[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  แหล่งเรียนรู้ครูสมจิตร
  แหล่งเรียนรู้ครูจันทนา
  แหล่งเรียนรู้ครูจงกล
  แหล่งเรียนรู้ครูนพภา
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท
ผลงานครู
 

 


  

สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท-ภูมิปัญญา
ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท ตอนที่๒ ภูมิตำนาน: สระบุรี

ศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555


ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท ตอนที่ ๒ ตำนานสถานที่ : สระบุรี
ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ  สื่อเสริมความรู้บูรณาการสาระท้องถิ่น เข้าชม : 3183


สมจิตร ภูเต็มเกียรติ: ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท-ภูมิปัญญา 5 อันดับล่าสุด

      ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท ตอนที่๒ ภูมิตำนาน: สระบุรี 1 / มิ.ย. / 2555
      ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท ๒ ภูมิปัญญา: การเล่นดอกไม้เพลิง 31 / พ.ค. / 2555
      ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท ตอน ๒ ภูมิปัญญา: พืชสมุนไพร 31 / พ.ค. / 2555
      ตลาดขวัญ-เมืองนนทบุรี 25 / พ.ค. / 2555
      วัดท้ายเมือง ศรีบุณยานนท์ 25 / พ.ค. / 2555


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี