แบบทดสอบก่อนเรียน ตอนที่ ๕

 

Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท


 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน ตอนที่ ๕ 
๑ พระพุทธบาท 
๒ เขาโพธิ์ลังกา 
๓ เขาขาด 
๔ ถ้ำประทุน 
๕ ถ้ำกินนร 
๖ บ่อพรานล้างเนื้อ 
๗ ถ้ำชาลวัน 
๘ ตลาดบ้านป่า 
๙ บ่อโพง 
๑๐ ธารเกษม 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

ตอนที่ ๕  ท่องเที่ยวเมืองพระบาท
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ตำบลใดตั้งชื่อตามคณะบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลพระพุทธบาท

  ก. ตำบลสุวรรณบรรพต 
  ข. ตำบลพระพุทธบาท 
  ค. ตำบลสัจจพันธคีรี
  ง.  ตำบลขุนโขลน
   
2. รอยพระพุทธบาทพบในสมัยใด
 
  ก. พระบรมไตรโลกนาถ 
  ข. พระเจ้าทรงธรรม 
  ค. พระเจ้าปราสาททอง 
  ง. พระนารายณ์มหาราช
   
3. เขาโพธิลังกาตั้งอยู่บนเนินเขาใด

  ก.  เนินเขาขาด
  ข.  เนินเขาประทุน
  ค.  เนินเขาทองแดง
  ง.  เนินเขาสุวรรณบรรพต
   

4. " เขาขาด " มีตำนานเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องใด

  ก.  อิเหนา  
  ข.  อุณรุท 
  ค.  รามเกียรติ์
  ง.  พระสุธนมโนห์รา
   

5. ข้อความใด กล่าวถึงลักษณะภายในถ้ำประทุน

  ก. มีเจดีย์อยู่ในถ้ำ 
  ข. มีพระนอนอยู่ในถ้ำ  
  ค. มีปล่องภูเขาไฟทะลุกลางถ้ำ  
  ง. มีหินงอกหินย้อยเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ
   

6. กินนรอาศัยอยู่ที่ใด

  ก.  สวรรค์
  ข.  ป่าหิมพานต์
  ค.  เขาพระสุเมร
  ง.  วิมานฉิมพลี
   

7. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับบ่อพรานล้างเนื้อ

  ก. ธารโศก 
  ข. พรานบุญ
  ค. หลุ่มปักหอก 
  ง.  ตำบลขุนโขลน
   

8. ในสมัยโบราณ ขนเม่นมีไว้ใช้ทำอะไร

  ก. สอยผมสตรี 
  ข. ทำเครื่องประดับ 
  ค. ใช้จิ้มผักและผลไม้
  ง. เป็นส่วนประกอบเครื่องมือปักเย็บ
   

9. บริเวณบ่อโพงมีพระตำหนักใด

  ก. พระตำหนักเจ้าสนุก 
  ข. พระตำหนักท้ายพิกุล  
  ค. พระตำหนักวาสุกรี  
  ง.  พระตำหนักธารเกษม
   

10. ชื่อลำธารในข้อใด หมายถึง ลำธารน้ำที่ต่างจากข้ออื่น

  ก. ธารโศก
  ข. ธารพิกุล
  ค. ธารเกษม
  ง. ธารทองแดง

 

ผู้จัดทำ  :  ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.