[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความน่ารู้
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
เผยแพร่ผลงานครูธนพล
เผยแพร่ผลงานครูอรวรรณ
เผยแพร่ผลงานครูเขมจิรา
 

 

  

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  สร้างเอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา   ง 30285 รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดสนุกคิดกับภาษีเงินได้        บุคคลธรรมดา ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และ 2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ง 30285 รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดสนุกคิดกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประชากรได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 42 คน ใช้เวลาใน   การทดลอง 36 คาบ (รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนด้วย) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รหัสวิชา ง 30285 รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดสนุกคิดกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.30-0.75   ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.25-0.80 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)      ผลการศึกษาพบว่า

1.  เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ง 30285 รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดสนุกคิดกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้มีประสิทธิภาพ 82.23/82.00 ซึ่ง  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบ       การเรียน รหัสวิชา ง 30285 รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดสนุกคิดกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 


เข้าชม : 3353

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี