ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 / ครูที่ปรึกษาแจก ปพ.6
31 มี.ค. 65 08.30-10.30 น. ประกาศผลการสอบ / นักเรียน ม.3 , ม.6 รับ ปพ.1 , ปพ.2 , ปพ.6
30 มี.ค. 65 ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนใส่แฟ้ม ปพ.6
28 มี.ค. 65 ถึง 29 มี.ค. 65 จัดทำเอกสารการจบ ปพ.1, ปพ.2
25 มี.ค. 65 ครูส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
16 มี.ค. 65 ถึง 25 มี.ค. 65 สอบแก้ตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ครั้งที่ 2
15 มี.ค. 65 ครูส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
07 มี.ค. 65 ถึง 15 มี.ค. 65 สอบแก้ตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ครั้งที่ 1