วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ค่านิยม
มุ่งมั่น พัฒนาวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
วัฒนธรรมองค์กร
รักเกียรติ รักงาน บริการอย่างกัลยาณมิตร
เอกลักษณ์
หนึ่งในเมืองนนท์ สร้างคนคุณภาพ