กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูณัฏฐนันท์ ทรัพย์บำเรอ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูดล แจ่มจันทร์
ครู คศ.3

ครูปรารถนา ศรัณย์ชล
ครู คศ.3

ครูพิมนิพา โลจายะ
ครู คศ.3

ครูจิรนันท์ เชื้อเมืองพาน
ครู คศ.2

ครูณัฐชาญานันท์ ศรีชวลิตเดชา
ครู คศ.2

ครูสุมิตรี มูสิกพันธุ์
ครู คศ.1

ครูสุรีย์ โคนาบาล
ครู คศ.1

ครูกฤษฎา ฮาดภักดี
ครู คศ.1

ครูธัญณภัสศ์ เพียรลุผล
ครู คศ.1

ครูยุวดี บุญทวี
ครู คศ.1

ครูสุวรรณ จินดาอินทร์
ครู คศ.1

ครูอัฏนา สุขจิรัฐิติกาล
ครูผู้ช่วย

ครูชนะพล บุณยภาธิน
ครูอัตราจ้าง

ครูรื่นฤดี จันทร์มณี
ครูอัตราจ้าง