กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูดล แจ่มจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูณัฏฐนันท์ ทรัพย์บำเรอ
ครู คศ.3

ครูปรารถนา ศรัณย์ชล
ครู คศ.3

ครูพิมนิพา โลจายะ
ครู คศ.3

ครูจิรนันท์ เชื้อเมืองพาน
ครู คศ.2

ครูณัฐชาญานันท์ ศรีชวลิตเดชา
ครู คศ.2

ครูสุมิตรี มูสิกพันธุ์
ครู คศ.1

ครูสุรีย์ โคนาบาล
ครู คศ.1

ครูศราวุธ เชิงดี
ครู คศ.1

ครูกฤษฎา ฮาดภักดี
ครู คศ.1

ครูบุษบา เติมใจ
ครู คศ.1

ครูยุวดี บุญทวี
ครู คศ.1

ครูสุวรรณ จินดาอินทร์
ครู คศ.1

ครูชนะพล บุณยภาธิน
ครูอัตราจ้าง

ครูเพ็ญนภา จินาทองไทย
ครูอัตราจ้าง