กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูเอกชัย ศรีบุญเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูกาญจนา มัครักษ์
ครู คศ.3

ครูเจด็จ จันทรภาค
ครู คศ.1

ครูศักดา ชาติรัมย์
ครู คศ.1

ครูนนทกร อุดมศรีอนันต์
ครูผู้ช่วย

ครูสมยศ ปุยคำ
ครูอัตราจ้าง