กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูเอกชัย ศรีบุญเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูกาญจนา มังครักษ์
ครู คศ.3

ครูเจด็จ จันทรภาค
ครู คศ.1

ครูศักดา ชาติรัมย์
ครู คศ.1

ครูนนทกร อุดมศรีอนันต์
ครูผู้ช่วย

ครูเอกรัก ไชยสถาน
ครู คศ.1

ครูวรโชติ บุญเศษ
ครูผู้ช่วย

ครูสมยศ ปุยคำ
ครูอัตราจ้าง