กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูสุธี ผลดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูอุไร บุตรไสว
ครู คศ.3

ครูอรอนงค์ ทองปาน
ครู คศ.2

ครูภัทราวดี ชัยยะสมบูรณ์
ครู คศ.2

ครูวรรณกานต์ ใจช่วง
ครู คศ.2

ครูนุชรา กุลรักษา
ครู คศ.2

ครูเดชา ยุวโกศล
ครู คศ.2

ครูสุชาดา ว่องไว
ครู คศ.2

นายเกรียงไกร สมบุญวงษ์
ครู คศ.2

ครูอังสณา น้ำทอง
ครู คศ.1

ครูชัยยศ นุ่มกลิ่น
ครู คศ.1

ครูศักดิ์สินร์ ชัยเสนา
ครู คศ.1

ครูอรุณี ปานชาลี
ครู คศ.1

ครูนุสบา เหมกุล
ครู คศ.1

ครูกรรณิกา รสหอม
ครู คศ.1

ครูเรวัตร์ นาคมี
ครู คศ.1

ครูศิริพร แหยมประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

ครูเติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์
ครูผู้ช่วย

ครูสิทธิโชค สิงห์เรือง
ครูผู้ช่วย

ครูอรอุมา สิงห์สวัสดิ์
ครู คศ.1

ครูศิริวรรณ กิจเจตนี
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.พงศธร หอมชู
ครู คศ.1

ครูอมรรัตน์ ทองจันทร์
ครู คศ.1

ครูเพลินใจ วิริยะ
ครู คศ.1

ครูเยาวพา ไชยวรรณ
ครู คศ.1

ครูรัชดาภรณ์ พิมรัตน์
ครูผู้ช่วย

ครูแววมณี สีลาโคตร
ครูผู้ช่วย

ครูธนวัฒน์ สุขสกนธ์
ครู คศ.2

ครูสุพรรณี ศรีบริบูรณ์
ครูอัตราจ้าง

ครูอุไร ชื่อมี
ครูอัตราจ้าง

ครูชนะพล วิชัยพานิช

ครูอนุรักษ์ จันทโรจน์

จ่าสิบเอกพงศกร สุขเล็ก
ครูอัตราจ้าง

ครูเจนณรงค์ สุภาฉาย
ครูอัตราจ้าง

ครูสมชาย กราบทอง
ครูอัตราจ้าง