กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูปาริฉัตร ภูพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูจันทนา อานมณี
ครู คศ.3

ครูมณฑา จุ้ยเส่ย
ครู คศ.2

ครูณัฐจักร์ แสงบัวเผื่อนวรา
ครู คศ.2

ครูเทียนทอง เศษศรี
ครู คศ.1

ครูปิยธิดา ลำเภาพันธ์
ครู คศ.1

ครูนันท์นลิน พิชัยวัตต์
ครู คศ.1

ครูจิราพร จินดาโรจน์
ครูผู้ช่วย

ครูศรีประภา จตุพงศ์ตระกูล
ครู คศ.1

นายพงศ์สุนทร อิ่มชื่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาววิมลศิริ ศรีวิชัย
ครูอัตราจ้าง