กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูปาริฉัตร ภูพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูจันทนา อานมณี
ครู คศ.3

ครูมณฑา จุ้ยเส่ย
ครู คศ.2

ครูณัฐจักร์ แสงบัวเผื่อนวรา
ครู คศ.1

ครูเทียนทอง เศษศรี
ครู คศ.1

ครูภาวิณี ห้องแซง
ครู คศ.1

ครูปิยธิดา ลำเภาพันธ์
ครูผู้ช่วย

ครูนันท์นลิน พิชัยวัตต์
ครูผู้ช่วย

ครูจิราพร จินดาโรจน์
ครูผู้ช่วย

ครูศรีประภา จตุพงศ์ตระกูล
ครู คศ.2

ครูจินตนา ปุยอบ
ครูอัตราจ้าง

นายนนทวัฒน์ เกษแก้ว
ครูอัตราจ้าง