กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูอรพรรณ จันนิ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูเสาวลักษณ์ มณฑล
ครู คศ.1

ครูเลิศณวุฒิ โรงวิเชียรกลาง
ครู คศ.1

ครูชนานันท์ กิมิเส
ครู คศ.1

ครูธัญญลักษณ์ สอนใจ
ครู คศ.1

ครูบรรดาศักดิ์ อินทองชัย
ครู คศ.1

ครูปนัดดา โทแหล่ง
ครู คศ.1

ครูปัญญ์ชลี บุญยิ่ง
ครูผู้ช่วย

ครูจารุวัฒน์ ชัยประกายวรรณ์
ครูผู้ช่วย

ครูไพรัชช์ แสงแก้ว
ครูผู้ช่วย

ครูจรรยา เผือกภู่
ครูอัตราจ้าง

ครูสมเกียรติ เข็มเพชร
ครูอัตราจ้าง

ครูพจกร ธูปะเตมีย์
ครูอัตราจ้าง

ครูทัศน์พล สุดโต
ครูอัตราจ้าง

ครูภัททิรา บุตรแก้ว
ครูอัตราจ้าง