ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศศูนย์โครงการ พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 11) 21 ม.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 108) 13 ม.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 273) 08 ม.ค. 65
การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (อ่าน 62) 31 ธ.ค. 64
สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 (อ่าน 115) 12 พ.ย. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบ online และรูปแบบ on-Site (อ่าน 274) 29 ต.ค. 64
มาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ (อ่าน 116) 29 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนสำหรับนักเรียน (อ่าน 123) 03 ต.ค. 64
ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 263) 12 ส.ค. 64
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (อ่าน 254) 27 ก.ค. 64
นิทรรศการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 794) 27 ก.ค. 64
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 716) 24 มิ.ย. 64
ตารางเรียนชดเชยออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-30 มิถุนายน 2564 (อ่าน 324) 10 มิ.ย. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ (อ่าน 307) 10 มิ.ย. 64
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน (อ่าน 240) 03 มิ.ย. 64
ประกาศ ผลการสอบปฏิบัติ ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 133) 03 มิ.ย. 64
ชมนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล (อ่าน 135) 03 มิ.ย. 64
กำหนดการรับสมัคร นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 168) 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดการคิดและทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (อ่าน 131) 02 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่องการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม (อ่าน 177) 02 พ.ค. 64
กำหนดการ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 147) 02 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (อ่าน 149) 02 พ.ค. 64
ระเบียบการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป) (อ่าน 142) 02 พ.ค. 64
ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 159) 28 เม.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการสอบสัมภาษณ์ (อ่าน 95) 28 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีบุณยานนท์ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 89) 28 เม.ย. 64
การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 89) 28 เม.ย. 64
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 98) 28 เม.ย. 64
ขอเชิญนักเรียนทุกคนร่วมสนุกกับกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 87) 28 เม.ย. 64
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จากเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 91) 28 เม.ย. 64
ตารางการมาเรียนและรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 1 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 91) 28 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 95) 28 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 83) 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.1 (ประเภทสอบคัดเลือก) (อ่าน 88) 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ) (อ่าน 90) 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 96) 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 92) 28 เม.ย. 64
แนวทางการจัดการเรียนในสถานการณ์ การแพร่ระบาด COVID-19 ระยะทดลอง 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63 (อ่าน 84) 28 เม.ย. 64
ตารางแผนปฏิบัติการปี 2563 และแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี (อ่าน 117) 22 เม.ย. 64
การสมัครเข้าเรียนต่อ ผ่านระบบออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 129) 22 เม.ย. 64