เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายกิจติพงษ์ ข้าวมั่น
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวอัญชลี นิวาสวัฒน์
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวอรวรรณ ปาลานุพันธ์
เจ้าหน้าที่ แผนงาน

นางสาวสุนีย์ วัชรพันธุ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

นางสาวปาริชาติ บุณยรัตนพันธุ์
เจ้าหน้าที่ สำนักงานผู้อำนวยการ

นายวุฒิชัย ยอดเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุกัญญา เอี่ยมกุล
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

นางสาวรสริน พัฒนะราช
เจ้าหน้าที่ ธุรการ

นางสาวณัฏฐา อวนมิน
เจ้าหน้าที่ งานอนามัยโรงเรียน

นางสาวสุคณธา โกวิทเสถียรชัย
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวภัททิรา บุตรแก้ว
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวอติภา เจริญศาสนกุล
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน