กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูสุภาวดี ลุนพัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูอรพินท์ ชิตเพชร
ครู คศ.3

ครูนงนุช จงถาวรสถิตย์
ครู คศ.3

ครูรัตติกาล ไวจำปา
ครู คศ.2

ครูสุชาพร ประเสริฐชาติ
ครู คศ.2

ครูอังคณา วิรัชกุล
ครู คศ.1

ครูรัชฎาภรณ์ จันทร์ส่งแสง
ครู คศ.1

ครูดุษณี คำแสง
ครู คศ.1

ครูกิตติยา เนียมแตง
ครู คศ.1

ครูสุภัสสร คำมา
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร รุ่งกิจการ
ครู คศ.1

ครูจรูญลักษณ์ ทิพย์มณี
ครู คศ.1

ครูจุฑามาศ ท่าทราย
ครูผู้ช่วย

ครูกมลพร จิระริยากุล
ครู คศ.1

ครูชุตินันท์ ชุมศรี
ครู คศ.1

ครูจักรภพ เพชรรัตน์
ครูอัตราจ้าง

ครูทวีชัย ตั้งสถิตวงศ์
ครูอัตราจ้าง

ครูน้ำฝน เอี่ยมสอาด
ครูอัตราจ้าง

ครูพิพพัทรา บุนนาค
ครูอัตราจ้าง