กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูสุภาวดี ลุนพัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูนงนุช จงถาวรสถิตย์
ครู คศ.3

นางอรพินท์ ชิตเพชร
ครู คศ.3

ครูรัตติกาล ไวจำปา
ครู คศ.2

ครูสุชาพร ประเสริฐชาติ
ครู คศ.2

ครูรัชฎาภรณ์ จันทร์ส่งแสง
ครู คศ.1

ครูอังคณา วิรัชกุล
ครู คศ.1

ครูดุษณี คำแสง
ครู คศ.1

ครูกิตติยา เนียมแตง
ครู คศ.1

ครูสุภัสสร คำมา
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร รุ่งกิจการ
ครู คศ.1

ครูจรูญลักษณ์ ทิพย์มณี
ครูผู้ช่วย

ครูสิริวัฒน์ ไตรบุตร
ครูอัตราจ้าง

ครูกนกพรรณ พูรนรมย์
ครูอัตราจ้าง

ครูจักรภพ เพชรรัตน์
ครูอัตราจ้าง

ครูทวีชัย ตั้งสถิตวงศ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวน้ำฝน เอี่ยมสอาด
ครูอัตราจ้าง