ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
enlightenedข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564enlightened


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 
  ระดับชั้น   

      
       ชาย      

   
      หญิง      

     
       รวม       


ม.1
 
      229       210       439

ม.2
 
      220       203       423

ม.3
 
      247       186       433

รวม
 
      696       599      1,295     
 


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

   
   ระดับชั้น   

     
       ชาย      

     
      หญิง      

     
       รวม       

ม.4
      166       182       348

ม.5
 
      147       170       317

ม.6
 
      143       160       303

รวม
 
      456       512       968      


 

yesรวมจำนวนทั้งสิ้น     2,263     คนyes


 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564