กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูศิรณี พลเสนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูอภิญญา สังขรักษ์
ครู คศ.3

ครูดุจดาว ค้ำจุน
ครู คศ.1

ครูจิดานันท์ สวนคล้าย
ครู คศ.1

ครูสาธิยา วิเชียรวัฒนานนท์
ครู คศ.1

นางธนวัน ธนานักการ

นางสาวนุจรี พรมสถิต
ครูอัตราจ้าง