คณะผู้บริหาร

ดร.สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวรพันธ์ โรจนรัต
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน

ว่าที่ร้อยเอก วีรพล แป้นพรหม
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายสุทธิพงษ์ ภาคทรวง
กลุ่มบริหารงานทั่วไป