คณะผู้บริหาร

ดร.กรชนก สุตะพาหะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0-2969-1402 ต่อ 110
อีเมล์ : sumrit11@gmail.com

ว่าที่ร้อยเอก วีรพล แป้นพรหม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน
เบอร์โทร : 0-2969-1402 ต่อ 112
อีเมล์ : tongpanprom@gmail.com

นางสาวจินตวี ไวทย์รุ่งโรจน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0-2962-1402 ต่อ 101
อีเมล์ : jintawee3709@gmail.com

นายสุทธิพงษ์ ภาคทรวง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป