คณะผู้บริหาร

ดร.สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ว่าที่ร้อยเอก วีรพล แป้นพรหม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน

นายพันธุ์เทพ คล้อยนาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวจินตวี ไวทย์รุ่งโรจน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน