กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูธัญญ์นภัส ภู่พงษ์ไพบูลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูเขมจิรา อชิรปรีชากูล
ครู คศ.3

ครูจอมแก้ว ทานะปัทม์
ครู คศ.3

ครูวรวุฒิ โอษะคลัง
ครู คศ.1

ครูชนิศา สุขเกษม
ครู คศ.1

ครูพัทธวรรณ ธีรชาติธนสิน
ครู คศ.1

ครูนิภาพร เหมทานนท์
ครูอัตราจ้าง