กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูเขมจิรา อชิรปรีชากูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูธัญญ์นภัส ภู่พงษ์ไพบูลย์
ครู คศ.3

ครูจอมแก้ว ทานะปัทม์
ครู คศ.3

ครูวรวุฒิ โอษะคลัง
ครู คศ.1

ครูชนิศา สุขเกษม
ครู คศ.1

ครูพัทธวรรณ ธีรชาติธนสิน
ครูผู้ช่วย

ครูนิภาพร เหมทานนท์
ครูอัตราจ้าง

ครูอุไรวรรณ อุดมลาภ
ครูอัตราจ้าง

ครูกมลวรรณ ตรีชั้น
ครูอัตราจ้าง