ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นายสัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์ประชุม
ชื่ออาจารย์ : ดร.สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2565,01:02  อ่าน 229 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยเอก วีรพล แป้นพรหม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,15:23  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชา ยอดเยี่ยม” โดย ศูนย์ครอบครัวพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตวี ไวทย์รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,15:02  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน” ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตวี ไวทย์รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,15:01  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตวี ไวทย์รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,15:01  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยเอก วีรพล แป้นพรหม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,14:31  อ่าน 233 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนและนักศึกษา ดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยเอก วีรพล แป้นพรหม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,14:31  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : ดร.สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,14:30  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตวี ไวทย์รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,00:13  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ "ครูดีในดวงใจ ประจำปี พ.ศ. 2565" สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : ครูศิรณี พลเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,17:49  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..